Bachelor i ingeniørfag, produkt og systemdesign - kull 2013

Studieprogramkode
225045
Studiets navn
Bachelor i ingeniørfag, produkt og systemdesign - kull 2013
Kull
2013
Heltid/deltid
Heltid/Full time
Studiets lengde
6 semester
Omfang (studiepoeng)
180
Studiets nivå
Lavere grad/first degree
Formell grad
Bachelor i ingeniørfag, produkt- og systemdesign
Opptakskrav
HING

Innledning

Nordvestlandet har verdens ledende industriklynge knyttet til avanserte maritime operasjoner. Klyngen består av 200 bedrifter som utvikler bygger og driver noen av verdens mest avanserte fartøy. Disse bedriftene er globale, omsetter for omlag 30 milliarder kroner og er hurtig voksende.

Spennende utfordringer står i kø. Nordområdene med kulde, is og sårbar natur, utbygging på store havdyp, miljø og sikkerhet er eksempler på utfordringer som gir rom for nye innovasjoner. Utfordringer som du, gjennom vår utdanning, kan være med på å realisere.

Studiets hensikt og overordnede mål

Studiet skal utdanne maskintekniske ingeniører med spesiell kompetanse innen produktutvikling og design. Målet er å tilføre ingeniørene tverrfaglig kompetanse som nødvendig virkemiddel for at bedriftene skal kunne drive utviklingsarbeid på en systematisk måte. Kunnskap om produktutvikling, design og designprosesser muliggjør tverrfaglig kommunikasjon og er en forutsetning for aktiv deltagelse i utviklings-prosjekter med andre fagmiljø.

Studiets innhold og oppbygging

Studiet har sin basis i gjeldende rammeplan for maskinteknisk ingeniørutdanning. Første årskurs er felles med skipsdesign hvor grunnleggende emner behandles. I andre og tredje årskurs følger en spesialisering som går mot produkt- og systemdesign.
Normert studietid er tre år (180 studiepoeng) og hvert år er for tiden delt i to semestre (á 30 studiepoeng).

For nærmere opplysninger om opptakskrav og rangering på studier ved Høgskolen i Ålesund vises det til:

http://www.hials.no/nor/hials/utdanning/soeknad_og_opptak/samordna_opptak

Arbeids- og undervisningsform

I studiet er det lagt stor vekt på studentaktive undervisningsmetoder med fokus på kreativitet og nyskaping. En stor del av undervisningen vil foregå i laboratorier der studentene får anledning til å utvikle egne ideer og skape sine egne produkter. Med produkt/prosjekt i sentrum skal ferdigheter og kunnskap utvikles i en naturlig og behovsstyrt læringsprosess. Undervisning vil foregå i en kombinasjon av temabaserte forelesninger/demonstrasjoner og arbeid med ulike oppgaver under veiledning.

Læringsutbytte - Kunnskap

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om konstruksjon, produksjon, materialer og kunnskap innen helhetlig system‑ og produktutvikling. Kandidaten har kunnskap som bidrar til relevant spesialisering, bredde eller dybde.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante samfunns‑ og økonomifag og hvordan disse integreres i system‑ og produktutvikling, konstruksjon og produksjon.
 • Kandidaten har kunnskaper om teknologihistorie og –utvikling, rolle i samfunnet og konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi
 • Kandidaten har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) samt metoder og arbeidsmåter innen eget område.

Læringsutbytte - Ferdigheter

 • Kandidaten har evnen til å identifisere, formulere, planlegge og løse maskintekniske oppgaver på en fornuftig og kostnadseffektiv måte.
 • Kandidaten har evnen til å kunne arbeide systematisk og målrettet, både selvstendig og sammen med andre i prosjektrelatert arbeid.
 • Kandidaten skal kunne anvende kunnskaper og FoU-resultater for å løse teoretiske, tekniske og praktiske oppgaver.
 • Kandidaten har gode ferdigheter i bruk av faglig informasjon, faglige metoder og regelverk, samt standarder for planlegging, prosjektering og gjennomføringer som benyttes av bransjen.
 • Kandidaten har evnen til å kunne utnytte moderne dataverktøy i sitt daglige arbeid, men samtidig kjenne til verktøyets begrensing.
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap, utvikling av bærekraftige produkter og prosesser.
 • Kandidaten har evnen til å kunne kvalitetssikre sitt eget arbeid, samt å utvikle/bruke rutiner som vil rasjonalisere arbeidet.

Læringsutbytte - Generell kompetanse

 • Kandidaten har Innsikt i miljø-, helse- og samfunnsmessige konsekvenser av produkter, prosesser og løsninger innen sitt fagområde. Kunne sette disse inn i et etikk- og livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan formidle sin kunnskap skriftlig og muntlig (på norsk og engelsk) til ulike målgrupper. Kunne bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten skal kunne reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og tverrfaglige grupper
 • Kandidaten skal kunne bidra i faglige diskusjoner innen eget område og kunne dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Internasjonalisering

Ett semester, normalt femte, kan tas ved en utenlandsk institusjon. Et utvalg fag i 3. årskurs (5. og 6. semester) undervises på engelsk og muliggjør utveksling for utenlandske studenter til Høgskolen i Ålesund.

Etter rammeplan

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning og forskrift om ny rammeplan for ingeniørutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 3. februar 2011.

Rammeplan

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning og forskrift om ny rammeplan for ingeniørutdanning av 3. februar 2011

Revidert av

Lars P. Bryne

Y-veien

Studenter som følger y-veien (yrkesfaglig vei til Bachelor i ingeniørfag) gjennomfører emnene i nedenforstående (øverste) matrise som tillegg.
YV100612 Matematikk Y gjennomføres i løpet av sommeren før studiestart, YV100312 Fysikk i høstsemesteret første studieår og YV100412 Norsk prosjekt i vårsemesteret første studieår.

Emnematrise for Y-veien

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
YV100612 Matematikk Y 20,00 O 20
YV100312 Fysikk 5,00 O 5
YV100412 Norsk prosjekt 5,00 O 5
Sum 25 5

TRES

Studenter som følger TRES (tresemesterordning til Bachelor i ingeniørfag) gjennomfører emnene i nedenforstående (øverste) matrise som tillegg (ikke studiepoenggivende emner).
TRES0412 Matematikk gjennomføres i løpet av sommeren før studiestart, YV100312 Fysikk i høstsemesteret første studieår.

Emnematrise TRES

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
TRES0412 Matematikk 0,00 O
TRES0312 Fysikk 0,00 O
Sum 0 0

Studieløp for alle søkergrupper

For søkere med bakgrunn i forkurs eller almennfag gjelder nedenforstående studieløp (3 år).

Studieløpet er også fortsettelsen for søkere til Y-vei eller TRES.

For y-vei gjelder følgende:YV100612 Matematikk må være bestått for å kunne fortsette i studiets 3.semester.
For TRES gjelder følgende:TRES0412 Matematikk må være bestått for å kunne fortsette i studiets 3.semester.

1. år Produkt- og systemdesign

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
IP102713 Introduksjon til ingeniørfaget 10,00 O 10
IR102512 Matematikk 1 10,00 O 10
IF100512 Mekanikk og fysikk 10,00 O 5 5
IP102412 Produktutvikling 10,00 O 5 5
IR102612 Matematikk 2B 10,00 O 10
IP102612 Materialer og tilvirkning 10,00 O 10
Sum 30 30

2. år Produkt- og systemdesign

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
IP204212 Maskinteknikk I 10,00 O 10
IP204412 Styrkeberegninger 10,00 O 10
IP305214 Havromsinstallasjoner 10,00 O 5 5
IP204812 Maskinteknikk II 10,00 O 5 5
IP204312 Termodynamikk og maskinerisystemer 10,00 O 10
IP204712 Energioverføring og styring av maskinsystemer 10,00 O 10
Sum 30 30

3. år Produkt- og systemdesign

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
IP304912 Entreprenørskap og innovasjon 10,00 V 10
IP304814 Innføring i Mekatronikk 10,00 V 10
IR301312 Matematikk 3 10,00 V 10
IP300215 Ledelse av maritime prosjekt 10,00 V 10
IP300315 Studiepoenggivende praksis 10,00 V 10
IP305012 Bacheloroppgave 20,00 O 20
IP300114 Systemteknikk og systemutvikling 10,00 O 10
Sum 30 30

Valgemne 3.året - 5. semester. Produkt- og systemdesign

Det velges 30 studiepoeng i 5. semester. Aktuelle valgemner er listet over. Andre valgemner kan være aktuelle, men kun valgemner som de ansvarlige for studieprogrammet har plukket ut.