Bachelor i ingeniørfag, bygg - kull 2014 (tilpasning for studenter med opptak fra Teknisk fagskole)

Studieprogramkode
225003
Studiets navn
Bachelor i ingeniørfag, bygg - kull 2014 (tilpasning for studenter med opptak fra Teknisk fagskole)
Kull
2014
Heltid/deltid
Heltid/Full time
Studiets lengde
6 semester
Omfang (studiepoeng)
180 (120)
Studiets nivå
Lavere grad/first degree
Formell grad
Bachelor i ingeniørfag, bygg
Opptakskrav
HING

Innledning

Som byggingeniør får du være med å forme omgivelsens rundt deg og bidrar dermed til å skape verdier som kan øke livskvaliteten i samfunnet. Studiet gir mulighet for å spesialisere seg innen byggkonstruksjon, innen planlegging/veg/vann og avløp (VA) eller drift og vedlikehold av veg- og VA-anlegg. En byggingeniør skal ha allsidig kompetanse og vil få mulighet til å delta og lede byggeoppgaver innen svært forskjellige områder, fra planlegging og prosjektering til saksbehandling og produksjon på byggeplassen.

Et arbeidsområde som er i vekst både i privat og offentlig sektor er forvaltning, drift og vedlikehold/rehabilitering av eksisterende bygg og anlegg. Et annet eksempel på spennende utfordringer for ingeniøren er omdisponering av eldre havne- og industriområder, spennende og spenstige fjordkryssingsprosjekt som krever ny teknologi. Strengere krav til miljøbevissthet, ressursbevaring og energiøkonomisering nødvendiggjør fokus på nytenking og kreativitet.
Ingeniøren vil alltid være en viktig fagperson innen sine tradisjonelle fagfelt, både som deltaker og leder av plan-, prosjekterings- og byggeprosesser, men kanskje med enda større fokus på ideutvikling innenfor tradisjonelle og nye arbeidsområder.

Studiets innhold og oppbygging

Studiet følger Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning, merknader til forskriften og nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning – Rundskriv F-02/2011.

Normert studietid er 3 år fordelt på 6 semester (til sammen 180 studiepoeng).

Det kan gis inntil 60 stp innpassing av fag fra teknisk fagskole slik at en student som kommer fra teknisk fagskole kan få utskrevet bachelorvitnemål etter 120 stp fra HiÅ. Dette forutsetter at kandidaten oppfyller opptakskravene i matematikk samt følger oppsatte studieplan.  

Alle tre studieretninger er nært knyttet opp mot behovene i næringslivet. I tillegg til tett samarbeid med bedrifter gjennom bacheloroppgaven er det også muligheter å ta 10 studiepoeng styrt praksis i 5. semester.

Studiets to første år er felles for alle tre studieretningene og omfatter innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, tradisjonelle basisfag innen planlegging, konstruksjon, etablering og bruk av kart, opplæring i bruk av digitale verktøy i tillegg til de grunnleggende fagene i matematikk, fysikk og kjemi. Basisfagene i studiets første år er organisert gjennom studentaktive undervisningsmetoder. Mindre prosjekt- og arbeidsoppgaver og ekskursjoner knyttes tett opp til forelesninger og litteraturstudier. Opplæring i forskjellige arbeidsmetoder og grunnopplæring i digitale verktøy kobles direkte til praksis. Hensikten er at kandidatene etter det første året skal ha basiskunnskap og forståelse for helheten i byggingeniørens arbeid.

I andre studieår vil kandidaten få innføring i grunnleggende ingeniørfag innen bygg som skal være grunnlag for valg av studieretning i tredje studieår. Undervisningsmetodene vil ved siden av forelesninger og ekskursjoner omfatte større prosjektoppgaver knyttet til laboratorieøvinger og litteraturstudier.

I tredje år, femte semester, skal kandidaten velge minst 30 studiepoeng og videre fordypning innen studieretningsfag. Dette kombineres med valgfag fra de andre studieretning eller fra andre fagområder ved skolen. Det er tilrettelagt for utveksling for de studenter som måtte ønske det i dette semesteret. Det vil på dette nivået stilles større krav til grad av selvstendig arbeid i tilknytning til valgte tema.
I 6. semester avsluttes studiet med en bacheloroppgave på 20 studiepoeng som normalt utføres i tilknytning til arbeidslivet, kombinert med emnet ingeniørfaglig systemtenkning.

Kvalitetssikring av fag og studium:
Studiet har kvalitetssikring på flere nivå.
Alle fag har en underveisevaluering med mulighet for justering underveis i faget.
Årlig blir det foretatt en studieevaluering i samarbeid med 3.årsstudentene. Der blir hele studiet gjennomgått. Tilbakemeldinger fra næringsliv i forbindelse med bacheloroppgaven gir oss melding om studiets relevans.
Studiet er forskningsbasert ved at forelesere deltar i forsknings- og utviklingsoppdrag, og at også studentene i noen grad blir involvert i slike oppgaver. Dette gir kvalitetssikring som ivaretar fagenes relevans og metodegrunnlag.

Pedagogiske metoder:
Undervisningsformene veksler mellom forelesninger, øvinger, selvstudium og prosjektoppgaver. Både individuelle og gruppeoppgaver benyttes. Laboratorieundervisning i flere av de tekniske fagene. I Fagbeskrivelsene fremgår undervisningsmetodene i faget.

Vurderingsformer:
Ulike vurderingsformer anvendes avhengig av fagets egenart. De vanligste vurderingsformene er skriftlig eksamen, mappeevaluering, muntlig eksamen og vurdering av bacheloroppgave.

Opptakskrav: 

For nærmere opplysninger om opptakskrav og rangering på studier ved Høgskolen i Ålesund vises det til :

http://www.hials.no/nor/hials/utdanning/soeknad_og_opptak/samordna_opptak

Læringsutbytte - Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i fagfeltene bygg eller planlegging av arealbruk/veg/vann og avløp.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i faglig problemløsning.
 • Kandidaten skal med hovedvekt på sitt fagfelt ha kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sitt fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor sitt fagfelt, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Læringsutbytte - Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forskning - og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor bygg- eller planfag og begrunne sine valg.
 • Kandidaten har ingeniørfaglig digital kompetanse, kan arbeide i relevante laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre bygg- eller planfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

Læringsutbytte - Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan formidle faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Tekniske forutsetninger

Kandidater ved bygningsingeniørstudiet må disponere egen bærbar datamaskin. Studentlisenser for aktuell programvare vil bli organisert gjennom skolen.

Internasjonalisering

Alle tre studieretningene har tilrettelagt femte semester for kandidater som ønsker å studere et semester ved en annen institusjon eller i utlandet.

Rammeplan

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning og forskrift om ny rammeplan for ingeniørutdanning av 3. februar 2011

Revidert av

Terje Tvedt

Studieløp for de som får innpassing i bachelor i ingeniørfag Bygg, med bakgrunn Teknisk fagskole

For søkere med bakgrunn Teknisk fagskole er studieforløpet min 2 år og følger studieløpet som beskrevet under.

1.år. Bygg (fra Teknisk fagskole)

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
IR102512 Matematikk 1 10,00 O 10
IB204412 Byggeadministrasjon 10,00 O 10
IB204914 Geoteknikk 10,00 O 10
IB205014 Konstruksjonslære og statikk 10,00 O 10
IR102712 Fysikk, kjemi og statistikk 10,00 O 10
IB204814 Vann og miljøteknikk 10,00 V 10
IR102612 Matematikk 2B 10,00 V 10
Sum 30 30

Valgfag

For de som velger studieretning Konstruksjon i 2.årskurs velger faget IBxxxx Konstruksjonslære/statikk
For de som velger studieretning Planlegging/veg/VA eller Drift og vedlikehold av veg og VA i 2.årskurs velger faget IBxxxx Vatn og miljøteknikk

2.år Bygg (fra Teknisk fagskole) - Valgfag/studieretningsvalg tredje (femte) semester.

Alle tre studieretningene skal ha 30 studiepoeng i tredje (femte) semester. Disse kan enten velges fra skolens tilbud eller tas ved annen institusjon nasjonalt eller internasjonalt. Fag fra annen institusjon skal godkjennes av fagmiljøet.

2.år. Bygg. (fra Teknisk fagskole) Studieretning konstruksjon

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
IB303812 Avanserte konstruksjoner 10,00 O 10
IB203912 Prosjektering konstruksjon 10,00 O 10
IF300114 Ingeniørfaglig systemteknikk og systemutvikling 10,00 O 10
IB303312 Bacheloroppgave 20,00 O 20
Sum 20 30

2.år. Bygg. (fra Teknisk fagskole) Studieretning planlegging/veg/VA

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
IB204212 Veg- og VA-prosjektering 10,00 O 10
IB204312 Arealplanlegging og digital modellering 10,00 O 10
IF300114 Ingeniørfaglig systemteknikk og systemutvikling 10,00 O 10
IB303312 Bacheloroppgave 20,00 O 20
Sum 20 30

2.år. Bygg. (fra Teknisk fagskole) Studieretning drift og vedlikehold veg og VA

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
IB303512 Rehabilitering og FDV av VA-anlegg 10,00 O 10
IB303612 KDV Veg og infrastruktur 10,00 O 10
IF300114 Ingeniørfaglig systemteknikk og systemutvikling 10,00 O 10
IB303312 Bacheloroppgave 20,00 O 20
Sum 20 30

I 3. (5). semester velger studentene en av overnevnte studieretninger (20stp), pluss et av fagene (10stp) fra de andre studieretningene eller 10 stp fra fagene i tabellen under. Fag fra andre skoler kan inpasses etter søknad.

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V 5.semester
IR301312 Matematikk 3 10,00 V 10
IB303712 Studiepoenggivende praksis 10,00 V 10
Sum 0