Bachelor i ingeniørfag, automatiseringsteknikk - kull 2014

Studiets navn
Bachelor i ingeniørfag, automatiseringsteknikk - kull 2014
Kull
2014
Heltid/deltid
Heltid/Full time
Studiets lengde
6 semester
Omfang (studiepoeng)
180
Studiets nivå
Lavere grad/first degree
Formell grad
Bachelor i ingeniørfag, Automatiseringsteknikk
Opptakskrav
HING

Innledning

Automasjonsstudiet har et nært og praktisk samarbeid med en innovativ og eksportrettet industri på Nordvestlandet. Studiet tilbyr en solid teoretisk og praktisk utdanning med basis i moderne kontrollteori og kybernetikk. Studiet gir kompetanse til å planlegge, utvikle og vedlikeholde styresystemer for alle typer prosesser. Studiet kvalifiserer dermed til jobber innenfor et bredt fagområde relatert til instrumentering og regulering. Dette gjelder industriell produktutvikling, styresystemer i skip og skipsutstyr, energiforsyning, fiskeoppdrett m.m. Studiet gir også kompetanse til å arbeide med automatisert produksjon og robotteknologi, i tillegg til arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Studiets hensikt og overordnede mål

Kybernetikken har utviklet seg til å bli et kraftig verktøy for modellering, analyse og styring av teknologiske prosesser. Men i tillegg benyttes den i økende grad på biologiske, økonomiske og samfunnsvitenskapelige områder. Intelligente systemer og optimaliseringsteknikker representerer den siste utviklingen i kybernetikken. Dette er systemer med evne til å lære av situasjonen og påvirkningene og tilpasse seg til de beste løsningene. I studiet vil man lære å bruke slike metoder i praktiske anvendelser.

Sentrale emner i studiet er instrumentering, industrielle styringer, sanntids datateknikk, kybernetikk og intelligente systemer.

Automasjonsstudiet gir en utdanning som ligger i fremste rekke i forhold til teknologi og metoder i IKT-samfunnet, og er en inngangsport til en rekke spennende yrker.

Studiets innhold og oppbygging

Studiet følger Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning og forskrift om ny rammeplan for ingeniørutdanning, merknader til forskriften fastsatt av Kunnskapsdepartementet 03.02.2011.

Normert studietid er 3 år (180 studiepoeng) og hvert år er delt i to semester (á 30 studiepoeng).

Studiet er rettet mot og tilpasset utviklingen innenfor den moderne teknologidrevne industrien. Det blir lagt vekt på å få til et fruktbart sammarbeid med industribedrifter gjennom prosjektoppgaver og bedriftsbesøk. Det er også mulighet for å ta 10 studiepoeng styrt praksis i en bedrift som valgfag i 5. semester.

I første studieår tilbys grunnleggende emner i matematikk, fysikk og kjemi, elektronikk, mikrokontrollere og programmering. I tillegg gis en introduksjon til ingeniørfaget.
I det andre studieåret er det fokus på emner som kjennetegner fagområdet, slik som måleteknikk, industrielle styringer, reguleringsteknikk og signalbehandling. I tillegg undervises supplerende matematikk og statistikk.
I det tredje studieåret legges systemorienterte fag der en setter teknologien inn i en organisatorisk ramme. Femte semester er reservert for valgfrie emner. Emnene blir her gruppert i områder som gir en viss spesialisering/fordypning i studiet. Studentene kan velge en fordypning i kybernetiske metoder hvor emnene kybernetikk og intelligente systemer står sentralt. De kan alternativt velge en fordypning mot roboter med emnene mekatronikk og sanntidsprogrammering. Det tredje valgfrie emnet kan studentene hente fra hele fagområdet, hvor blant annet 10 studiepoeng kan tas som et tilrettelagt praksisprosjekt i en bedrift. Det blir lagt til rette for at 5. semester alternatvt skal kunne gjennomføres ved et annet universitet/høgskole. I 6. semester avsluttes studiet med en bacheloroppgave på 20 studiepoeng som normalt utføres i tilknytning til arbeidslivet, kombinert med emnet Prosjektplanlegging og entreprenørskap.

Opptakskrav:

For nærmere opplysninger om opptakskrav og rangering på studier ved Høgskolen i Ålesund vises det til :

http://www.hials.no/nor/hials/utdanning/soeknad_og_opptak/samordna_opptak

Arbeids- og undervisningsform

Studiet legger opp til en selvstendig arbeidsform med laboratorieoppgaver og øvinger. Det vil gjennom studiet bli gitt større oppgaver/prosjekt som løses i grupper. Det blir lagt til rette for at studentene skal kunne utvikle individuelle ferdigheter, spesielt gjennom de valgfrie emnene.

Undervisningsformene veksler mellom forelesninger, tilrettelagte øvinger og prosjektoppgaver. Det benyttes både individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Laboratoriearbeid er en viktig støtte for undervisningen i de tekniske emnene. Undervisningsformen for det enkelte emne finnes i emnebeskrivelsen. Datateknisk programvare inngår som en naturlig del av de fleste emnene i studiet. Bacheloroppgavene utføres i et nært og godt samrabeid med næringslivet.

Studiet har kvalitetssikring på flere nivå. Utvalgte emner har en midtsemesterevaluering med justering av undervisningen etter samråd med studentene. Studieevaluering utføres årlig sammen med avgangsstudentene der man foretar en gjennomgang av hele studiet. Studiets relevans vurderes fra tilbakemeldinger på bacheloroppgaver og praksisprosjekt som er utført i arbeidsslivet og på grunnlag av samarbeid med industrien.
Studiet er forskningsbasert ved at foreleserne deltar i forsknings- og utviklingsoppdrag, og at også studentene i noen grad blir involvert i slike oppgaver. Dette gir kvalitetssikring som ivaretar emnenes relevans og metodegrunnlag.

Læringsutbytte - Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i elektrofaget. Kandidaten har kunnskap om elektriske og magnetiske felt, bred kunnskap om elektriske komponenter, kretser og systemer.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap - herunder elektromagnetisme - og relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i elektrofaglig problemløsning.
 • Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie og utvikling med vekt på elektroteknologi, ingeniørens rolle i samfunnet og konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagområde, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor elektrofaget.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om instrumentering og styresystemer, og kybernetisk teori og metoder. Kandidaten har kunnskap om objektorientert programmering inklusivt sanntidsprogrammering.

Læringsutbytte - Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor elektrofaget og begrunne sine valg.
 • Kandidaten har ingeniørfaglig digital kompetanse, kan arbeide i relevante laboratorier og behersker målemetoder, feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare, som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til nytenking, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling, kvalitetssikring og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger.
 • Kandidaten kan modellere, simulere og analysere dynamiske systemer. Kandidaten behersker konstruksjon og instrumentering av reguleringstekniske sløyfer.

Læringsutbytte - Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan formidle elektrofaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre elektroteknologiens betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse egen faglig utøvelse til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • Kandidaten har generelt god prosess- og teknologiforståelse og kan se muligheter og bidra til nye anvendelser av kybernetikken.

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at studentene har tilgang til bærbar datamaskin, da dette er et nødvendig arbeidsverktøy.

Studiet baserer seg på at ingeniørstudentene får praktisk opplæring i aktuelt ingeniørarbeid. Studiet disponerer derfor moderne laboratoriefasiliteter for best mulig å kunne dekke studiets behov.

Internasjonalisering

Studiet har gode forbindelser til flere universiteter/høgskoler, både i Norge og internasjonalt. Det vil bli lagt til rette for at våre studenter skal kunne følge femte semester ved et av disse universitetene/høgskolene med enklest mulig overgang og faglig tilpasning. Aktuelle universitet i utlandet er i Tallinn, Krakow, Gent og Ålborg.

Godkjent

01.04.2012

Godkjent av

Webjørn Rekdalsbakken MSc, Programansvarlig for Automatiseringsteknikk

Etter rammeplan

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning og forskrift om ny rammeplan for ingeniørutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 3. februar 2011.

Rammeplan

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning og forskrift om ny rammeplan for ingeniørutdanning av 3. februar 2011

Revidert av

Webjørn Rekdalsbakken MSc, Programansvarlig for Automatiseringsteknikk

Y-veien

Studenter som følger y-veien (yrkesfaglig vei til Bachelor i ingeniørfag) gjennomfører emnene i nedenforstående (øverste) matrise som tillegg.
YV100612 Matematikk Y gjennomføres i løpet av sommeren før studiestart, YV100312 Fysikk i høstsemesteret første studieår og YV100412 Norsk prosjekt i vårsemesteret første studieår.

Emnematrise for Y-veien

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
YV100612 Matematikk Y 20,00 O 20
YV100312 Fysikk 5,00 O 5
YV100412 Norsk prosjekt 5,00 O 5
Sum 25 5

TRES

Studenter som følger TRES (tresemesterordning til Bachelor i ingeniørfag) gjennomfører emnene i nedenforstående (øverste) matrise som tillegg (ikke studiepoenggivende emner).
TRES0412 Matematikk gjennomføres i løpet av sommeren før studiestart, YV100312 Fysikk i høstsemesteret første studieår.

Emnematrise TRES

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
TRES0412 Matematikk 0,00 O
TRES0312 Fysikk 0,00 O
Sum 0 0

Studieløp for alle søkergrupper

For søkere med bakgrunn i forkurs eller almennfag gjelder nedenforstående studieløp (3 år).

Studieløpet er også fortsettelsen for søkere til Y-vei eller TRES.

For y-vei gjelder følgende:YV100612 Matematikk må være bestått for å kunne fortsette i studiets 3.semester.
For TRES gjelder følgende:TRES0412 Matematikk må være bestått for å kunne fortsette i studiets 3.semester.

1.år. Automatiseringsteknikk

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
IF100614 Introduksjon til ingeniørfaget 10,00 O 10
IE100212 Mikrokontrollere 10,00 O 10
IR102512 Matematikk 1 10,00 O 10
IE100112 Elektronikk 10,00 O 10
ID101912 Objektorientert programmering 10,00 O 10
IR102412 Fysikk og kjemi 10,00 O 10
Sum 30 30

2.år. Automatiseringsteknikk

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
IR201612 Matematikk 2A 10,00 O 10
ID203012 Datakommunikasjon med nettverksprogrammering 10,00 O 10
IE203512 Industrielle styresystemer 10,00 O 10
IE203312 Måleteknikk med statistikk 10,00 O 10
IE203412 Signalbehandling 10,00 O 10
IE203612 Reguleringsteknikk 10,00 O 10
Sum 30 30

3.år. Automatiseringsteknikk

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
Felles IKT-emner (emnene kan velges uten kollisjon på timeplanen).
IE303312 Intelligente systemer 10,00 V 10
IE303812 Sanntids datateknikk 10,00 V 10
ID302809 Informasjonssikkerhet 10,00 O
ID304112 Systemadministrasjon 10,00 O
IR301312 Matematikk 3 10,00 V 10
Andre valgbare emner
IE303412 Kybernetikk 10,00 V 10
IE303512 Bildeanalyse 10,00 V 10
IP304912 Entreprenørskap og innovasjon 10,00 V 10
IE303915 Innføring i Mekatronikk 10,00 V 10
IB303712 Studiepoenggivende praksis 10,00 O
6. semester, obligatoriske emner
IE303612 Bacheloroppgave 20,00 O 20
IF300114 Ingeniørfaglig systemteknikk og systemutvikling 10,00 O 10
Sum 30 30

Valgfag. Automatiseringsteknikk

Studenten skal velge tre emner på tilsammen 30 stp i 5. semester.

Emnene kan velges slik at de gir en fordypning innenfor et gitt fagområde.