Bachelor i handels- og serviceledelse - kull 2013

Studieprogramkode
225410
Studiets navn
Bachelor i handels- og serviceledelse - kull 2013
Kull
2013
Heltid/deltid
Heltid/Full time
Studiets lengde
6 semester
Omfang (studiepoeng)
180 studiepoeng
Studiets nivå
Lavere grad/first degree
Formell grad
Bachelorgrad i handels- og serviceledelse
Opptakskrav
REALFA
GSK

Innledning

Med bakgrunn i et behov for høyere utdanning innen handel og serviceledelse ble bachelorgradsstudium i handel og serviceledelse etablert. Studentene gis en fordypning i handel og markedsmessige emner. Utdanningen kvalifiserer til videre studier og ulike jobber innen handel og service.

Studiets hensikt og overordnede mål

Det overordnede målet med studiet er å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste endrings- og kundeorienterte ledere som viser evne og vilje til en bevisst, reflektert og etisk holdning til handels- og servicenæringen, medarbeidere, kunder og andre samarbeidende aktører. Utdanningen vil gi studentene kompetanse - teoretisk og praktisk - til å bli fremtidige ledere i en bransje med store etiske, faglige og menneskelige utfordringer.

Studiets innhold og oppbygging

Studiet er tilrettelagt som et treårig fulltids bachelorgradsstudium, tilsvarende 180 studiepoeng.

Første studieår skal gi studentene en innføring i grunnleggende bedriftsøkonomi, ledelsesfag, samt innføring i, og forståelse av, handels- og servicenæringenes framvekst, betydning, struktur og organisering. Studenten trenes også i forståelsen av hvordan ulike aktører opererer og samhandler i markedsføringskanalene for å få varer og tjenester fram til sluttbruker. I første semester inngår et studieforberedende kurs. Temaene her er kommunikasjon, gruppeprosesser, etikk og IKT. Ved hjelp av simulering settes de økonomisk-administrative fagene inn i en sammenheng.

Studenter som ikke har bestått minst 45 studiepoeng fra 1. studieår får ikke gå videre til 2. studieår.

I andre studieår videreføres fagene fra første år. I tillegg kommer språkfag, foretaksstrategi og metodefag. Utover dette vil drift og ledelse av detaljhandelsvirksomhet også være sentrale tema. Studentene vil kunne bli tilbudt praksis/prosjektoppgave dette studieåret.

Studiets tredje år gir fordypning i markedsanalyse, forbrukeradferd og andre sentrale markedsføringsfag. I siste semester velges enten en bacheloroppgave på 15 studiepoeng eller Markedsanalyse II pluss Driftsregnskap og budsjettering.

Arbeids- og undervisningsform

Det vil bli lagt til rette for arbeids- og undervisningsformer som stimulerer til selvstendighet, kritisk tenking og vitenskaplig tilnærming til fag og yrke. I tillegg til forelesinger blir undervisningen basert på gruppearbeid, selvstudium, foredrag og plenumsundervisning.

I flere av fagene inngår obligatoriske øvinger og case som skal løses, eventuelt også presenteres.

Høgskolens nettbaserte læringsplattform vil benyttes i kommunikasjon mellom administrasjon, faglærere, studenter og opplæringsbedrifter. Det forventes jevn arbeidsinnsats fra studentenes side. Studentene må følge nøye med på frister/datoer som gjelder for obligatoriske innleveringer, presentasjoner og lignende i løpet semesteret.

Læringsutbytte - Kunnskap

 • har grunnleggende kunnskap i metodefag, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, samt i fagfeltene: ledelse, markedsføring, service og handel
 • har et begrepsapparat som er relevant for fagområdet
 • har oppdatert kunnskap om relevante teorier og metoder

Læringsutbytte - Ferdigheter

 • kan nytte forsknings- og utviklingsarbeid på problemstillinger som en kan møte i arbeidslivet
 • kan individuelt, eller i samarbeid med andre, planlegge og gjennomføre prosjekt knyttet til fagfeltet
 • kan formidle fagstoff, muntlig eller skriftlig, og kan utveksle synspunkt og erfaringer
 • kan samarbeide med kollegaer, kunder og andre sentrale aktører

Læringsutbytte - Generell kompetanse

 • har innsikt i etiske problemstillinger internt i organisasjonen og i relasjon til omgivelsene
 • har faglig kunnskap og analytiske ferdigheter
 • kan benytte kunnskaper og metoder han har tilegnet seg, på en kritisk måte
 • har forutsetninger for å gå videre på masterstudim i inn- og utland

Internasjonalisering

Studenten vil kunne velge studieopphold i utlandet i 5. semester etter nærmere regler. Det forventes normal studieprogresjon før eventuell utreise.

Godkjent

17.02.2012

Godkjent av

Steinar Nistad

Rammeplan

Revidert av

Steinar Nistad

1. år

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
AE101108 Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,50 O 7,5
AH101108 Handelsnæringens struktur 7,50 O 7,5
AL101108 Organisasjon og ledelse 7,50 O 7,5
AL102012 Bedriften, etikk og kommunikasjon 7,50 O 7,5
AE101308 Finansregnskap med analyse 7,50 O 7,5
AM101108 Markedsføring 7,50 O 7,5
AR100708 Statistikk for samfunnsfag 7,50 O 7,5
AL101808 Arbeidspsykologi og personalledelse 7,50 O 7,5
Sum 30 30

2. år

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
AE201906 Budsjettering og lønnsomhetsanalyser 7,50 O 7,5
AH200208 Detaljhandel 7,50 O 7,5
AM201306 Samfunnsvitenskapelige metoder 7,50 O 7,5
AM202008 Internasjonal markedsføring 7,50 O 7,5
AE101408 Makroøkonomisk teori og metode 7,50 O 7,5
AH201208 Detaljhandelsledelse 7,50 O 7,5
AL201308 Foretaksstrategi 7,50 O 7,5
AS201408 International Business Communication 7,50 O 7,5
Sum 30 30

3. år

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
AM301908 Logistics and SCM (Supply Chain Management) 7,50 O 7,5
AM303006 Consumer behaviour 7,50 O 7,5
AL301408 Understanding Culture 7,50 O 7,5
AE201608 Mikroøkonomi 7,50 V 7,5
AM302312 Cases in Strategy and Marketing 7,50 V 7,5
AS202112 Spansk kommunikasjon 7,50 V 7,5
AS202513 Fransk kommunikasjon 1 7,50 V 7,5
AM301708 Reputation management 7,50 O 7,5
AM302112 Marketing Research I 7,50 O 7,5
AM301311 Bacheloroppgave 15,00 V 15
De som ikke velger Bacheloroppgave må velge to valgbare emner i listen under.
AM303608 Prosjektoppgave (7,5 studiepoeng) 7,50 V 7,5
AE201306 Driftsregnskap og budsjettering 7,50 V 7,5
AH301408 Salg og Salgsledelse 7,50 V 7,5
TS201413 Offshore avtaler og kontraktsrett 7,50 V 7,5
Sum 30 30

Valgemne 3 år:

Valgemnene fra andre studieretninger forutsetter tilstrekkelig oppslutning og timeplanmessige muligheter.

AE201306 Driftsregnskap og budsjettering overlapper med AE201906 Budsjettering og lønnsomhetsanalyser (3,5 stp).