Bachelor i eksportmarkedsføring - kull 2013

Studieprogramkode
225473
Studiets navn
Bachelor i eksportmarkedsføring - kull 2013
Kull
2013
Heltid/deltid
Heltid/Full time
Studiets lengde
6 semester
Omfang (studiepoeng)
180
Studiets nivå
Lavere grad/first degree
Formell grad
Bachelor i eksportmarkedsføring
Opptakskrav
GSK

Innledning

Studiet i Eksportmarkedsføring ble etablert etter initiativ fra næringslivet. Studentene gis fordypning i markedsføring og eksport. Utdanningen kvalifiserer for et vidt spekter av stillinger relatert til markedsføring og internasjonal handel. 3. året undervises på engelsk.

Studiets hensikt og overordnede mål

Det overordnede målet med studiet er å utdanne selvstendige og ansvarsbevisste ledere som viser reflektert og etisk holdning til næring og aktører; medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere. Utdanningen skal gi studentene kompetanse, teoretisk og praktisk, til å bli fremtidige ledere i bransjer med store etiske, faglige og menneskelige utfordringer.

Studiets innhold og oppbygging

Studiet går over tre år, hvert av årene er delt i to semester.

1. studieår gis studentene en grunnleggende innføring i markedsmessige, økonomiske og adferdsmessige emner. I første semester inngår et studieforberedense kurs. Temaene her er kommunikasjon, gruppeprosesser, etikk og IKT.

Matematikk er valgfag 1. semester. Valget foretas umiddelbart etter semesterstart. Noen av økonomifagene som kan velges senere i studiet betinger gjennomført matematikkurs.

Studenter som ikke har bestått minst 45 studiepoeng fra 1. studieår får ikke gå videre til 2. studieår.
Studentene må innen 15. april i første studieår bestemme hvilke valgfag de ønsker å ta 2. studieåret.

2. studieår videreføres noen av fagene fra første år, og i tillegg kommer 2 språkfag; engelsk er obligatorisk, og studentene velger dessuten ett 2. fremmedspråk (fransk eller spansk).
Studentene skal også velge mellom to økonomifag i høstsemesteret. Investering og finansiering forutsetter matematikk.

3. året gir fordypning i internasjonal markedsføring og markedsanalyse.

Arbeids- og undervisningsform

Undervisningsformen er hovedsakelig forelesninger, case- og gruppearbeid samt individuelle øvinger, med og uten veiledning. Det legges opp til bedriftsbesøk og gjesteforelesninger fra lokalt næringsliv. 5. og 6. semester undervises på engelsk.

I mange av fagene inngår obligatoriske øvinger og case-oppgaver som skal løses, eventuelt også presenteres. Noen fag har krav om obligatorisk oppmøte i undervisninga. Det legges stor vekt på egenaktivitet utenom den styrte undervisninga.

I de fleste emnene vil IKT-verktøy bli benyttet i oppgave- og studiearbeid. Det forventes jevn arbeidsinnsats i hvert semester. Studentene må følge nøye med på de frister/datoer som gjelder for obligatoriske innleveringer, presentasjoner o.l. i løpet av semesteret.

Læringsutbytte - Kunnskap

  • har grunnleggende kunnskap i metodefag, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, ledelsesfag og markedsføringsfag
  • har et begrepsapparat som er relevant for fagområdet
  • har oppdatert kunnskap om relevante teorier og metoder

Læringsutbytte - Ferdigheter

  • kan nytte forsknings- og utviklingsarbeid på problemstillinger som en kan møte i arbeidslivet
  • kan individuelt, eller i samarbeid med andre, planlegge og gjennomføre prosjekt knyttet til fagfeltet
  • kan formidle fagstoff, muntlig eller skriftlig, og kan utveksle synspunkt og erfaringer

Læringsutbytte - Generell kompetanse

  • har innsikt i etiske problemstillinger internt i organisasjonen og i relasjon til omgivelsene
  • har faglig kunnskap og analytiske ferdigheter
  • kan benytte kunnskaper og metoder han har tilegnet seg, på en kritisk måte
  • er godt rustet til å gå videre på masterstudim i inn- og utland

Internasjonalisering

Det er lagt til rette for internasjonal studentutveksling i 5. semester. Avdeling for internasjonal markedsføring har en rekke utvekslingsavtaler med universitet og høgskoler i Europa, Asia, Australia og USA. Det forventes normal studieprogresjon før eventuell utreise.

Godkjent

17.02.2012

Rammeplan

Revidert av

Steinar Nistad

1. år

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
AE101108 Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,50 O 7,5
AL101108 Organisasjon og ledelse 7,50 O 7,5
AL102012 Bedriften, etikk og kommunikasjon 7,50 O 7,5
AH101108 Handelsnæringens struktur 7,50 V 7,5
AR100608 Matematikk for økonomifag 7,50 V 7,5
AE101308 Finansregnskap med analyse 7,50 O 7,5
AM101108 Markedsføring 7,50 O 7,5
AR100708 Statistikk for samfunnsfag 7,50 O 7,5
AL101808 Arbeidspsykologi og personalledelse 7,50 O 7,5
Sum 30 30

2. år

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
AE201106 Investering og finansiering 7,50 V 7,5
AE201906 Budsjettering og lønnsomhetsanalyser 7,50 V 7,5
AM201306 Samfunnsvitenskapelige metoder 7,50 O 7,5
AM202008 Internasjonal markedsføring 7,50 O 7,5
AS202114 Spansk I 7,50 V 7,5
AS202513 Fransk kommunikasjon 1 7,50 V 7,5
AE101408 Makroøkonomisk teori og metode 7,50 O 7,5
AS201408 International Business Communication 7,50 O 7,5
AL201308 Foretaksstrategi 7,50 O 7,5
AS202613 Fransk kommunikasjon II 7,50 V 7,5
AS202214 Spansk II 7,50 V 7,5
Sum 30 30

3. år

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
AM303006 Consumer behaviour 7,50 O 7,5
AL301408 Understanding Culture 7,50 O 7,5
AM302212 Export management 7,50 O 7,5
AE201608 Mikroøkonomi 7,50 V 7,5
AM302312 Cases in Strategy and Marketing 7,50 V 7,5
AM301708 Reputation management 7,50 O 7,5
AM302112 Marketing Research I 7,50 O 7,5
AM301311 Bacheloroppgave 15,00 V 15
De som ikke velger Bacheloroppgave må velge to valgbare emner i listen under.
AM303608 Prosjektoppgave (7,5 studiepoeng) 7,50 V 7,5
AE201306 Driftsregnskap og budsjettering 7,50 V 7,5
AH301408 Salg og Salgsledelse 7,50 V 7,5
TS201413 Offshore avtaler og kontraktsrett 7,50 V 7,5
Sum 30 30

Valgemne 2. år:

Ett av språkfagene Fransk kommunikasjon og samfunn eller Spansk kommunikasjon velges, der det siste bygger på forkunnskaper.

Ett av økonomifagene Investering og finansiering (forutsetter matematikk fra 1. år) eller Budsjettering og lønnsomhetsanalyser velges.

Valgemne 3 år:

Valgemnene fra andre studieretninger forutsetter tilstrekkelig oppslutning og timeplanmessige muligheter.

AE201306 Driftsregnskap og budsjettering overlapper med AE201906 Budsjettering og lønnsomhetsanalyser (3,5 stp).