Årsstudium i økonomi og ledelse

Studieprogramkode
225162
Studiets navn
Årsstudium i økonomi og ledelse
Kull
2015
Heltid/deltid
Heltid/Full time
Studiets lengde
2 semester
Omfang (studiepoeng)
60,00
Studiets nivå
Lavere grad/first degree
Opptakskrav
GSK

Innledning

Med bakgrunn i et behov for en grunnleggende utdanning innen økonomi og ledelse ble det etablert et Årsstudium i økonomi og ledelse. Studentene gis en innføring i økonomiske, markedsmessige og adferdsmessige emner.

Studiets hensikt og overordnede mål

Studiet tar sikte på å gi studentene en grunnleggende innføring i økonomiemner, adferdsemner og markedsføringsemner.

Studiet har tre mål:

  1. Gi kompetanse for arbeid i privat og offentlig virksomhet.
  2. Gi en kompetansemessig påbygging innenfor det økonomisk-administrative fagfelt for yrkesutøvere fra ulike bransjer og studenter med profesjonsutdanning, som ønsker å komplettere profesjonsstudiene med økonomi og administrasjon i fagkretsen.
  3. Gi grunnlag for videre studier innen det økonomisk-administrative fagområdet.

Studiet egner seg godt i kombinasjon med andre studier, men her bør mulige faglige overlappinger avklares før en starter på studiet.

Studiets innhold og oppbygging

Studiet går over ett år som er delt i to semestre.

Studiet er likt første året på bachelorgradsstudiet Økonomi og administrasjon. Som det fremgår av emneoppsettet, gis studentene en innføring i økonomiske, markedsmessige og adferdsmessige emner. Dessuten inngår metodeemnene matematikk og statistikk. Studentene må velge ett av de to matematikk-kursene. Hvis studenten vurderer videre studier på bachelorgradsstudiet økonomi og administrasjon, må kurset matematikk for økonomifag velges.

Arbeids- og undervisningsform

Undervisningsformen er hovedsaklig forelesninger, gruppearbeid og øvinger med og uten veiledning. I mange av emnene inngår obligatoriske øvinger og case som skal løses, eventuelt også presenteres. IKT-verktøy blir benyttet i oppgave- og studiearbeid.

Studentenes egeninnsats tillegges stor vekt. I hvert semester forventes det jevn arbeidsinnsats. Studentene må følge nøye med på de frister/datoer som gjelder for obligatoriske innleveringer, presentasjoner o.l. i løpet av semesteret.

Læringsutbytte - Kunnskap

  • Ha kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innen fagområdet

Læringsutbytte - Ferdigheter

  • Kunne anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger

Læringsutbytte - Generell kompetanse

  • Kunne formidle informasjon, teorier, ideer, problemstillinger og løsninger om eget fagområde både skriftlig og muntlig

Rammeplan

Revidert av

Terje Voldsund

Økonomi og ledelse

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
AE101108 Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,50 O 7,50
AL101115 Organisasjon og ledelse 7,50 O 7,50
AR100914 Matematikk for økonomifag 7,50 V 7,50
AR101015 Grunnleggende matematikk 7,50 V 7,50
AI101814 Etikk og entreprenørskap 7,50 O 7,50
AM101108 Markedsføring 7,50 O 7,50
AE101308 Finansregnskap med analyse 7,50 O 7,50
AL101816 Arbeidspsykologi og personalledelse 7,50 O 7,50
AR100708 Statistikk for samfunnsfag 7,50 O 7,50
Sum 30 30