Bachelor i ingeniørfag, bygg - kull 2009

Studiets navn
Bachelor i ingeniørfag, bygg - kull 2009
Heltid/deltid
Heltid/Full time
Studiets lengde
3 år
Omfang (studiepoeng)
180
Studiets nivå
Grunnutdanning/first degree
Formell grad
Bachelor i ingeniørfag, bygg

Innledning

Som byggingeniør får du være med å forme omgivelsens rundt deg og bidrar dermed til å skape verdier som kan øke livskvaliteten i samfunnet. Studiet gir mulighet for å spesialisere seg innen byggkonstruksjon eller innen planlegging/veg/vann og avløp (VA). En byggingeniør skal ha allsidig kompetanse og vil få mulighet til å delta og lede byggeoppgaver innen svært forskjellige områder, fra planlegging og prosjektering til saksbehandling og produksjon på byggeplassen.

Et arbeidsområde som er i vekst både i privat og offentlig sektor er forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende bygg og anlegg. Et annet eksempel på spennende utfordringer for ingeniøren er omdisponering av eldre havne- og industriområder. Strengere krav til miljøbevissthet, ressursbevaring og energiøkonomisering nødvendiggjør fokus på nytenking og kreativitet.
Ingeniøren vil alltid være en viktig fagperson innen sine tradisjonelle fagfelt, både som deltaker og leder av plan-, prosjekterings- og byggeprosesser, men kanskje med enda større fokus på ideutvikling innenfor tradisjonelle og nye arbeidsområder.

Læringsutbytte

Ved fullført studium skal studenten kunne kombinere teoretiske og tekniske kunnskaper med praktiske ferdigheter. Det forventes at studenten i sin yrkesutøvelse tar bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi og miljø, individ og samfunn. Dette betyr også integrert ansvar for miljøet i vid forstand med holdning til kildesortering, miljøgater, verneinteresser, utbyggings- og næringsinteresser.

Studenten skal ha :

 • innsikt i fagets tradisjoner og egenart og forståelse for hvilke roller og oppgaver som hører ingeniørfaget til
 • innsikt i fagets terminologi, ferdigheter i bruk av fagkilder, arbeidsmetoder og framstillingsteknikker
 • kunnskap om aktuelle lover og regelverk, standarder for planlegging, prosjektering, forvaltning, drift og vedlikehold
 • kunnskap om forskning og utviklingsarbeid og se nytten av å delta i slikt arbeid
 • utviklet evne til å arbeide selvstendig og å samarbeide med andre
 • realfagkunnskaper som er sammenlignbare med det som oppnås i tilsvarende utdanninger internasjonalt

Studenten skal kunne:

 • identifisere, formulere, planlegge og løse tekniske utfordringer innen sin fagretning
 • se konstruksjons-og planleggingsoppgaver i en økonomisk, organisatorisk og miljømessig sammenheng
 • vurdere materialbruk og energiløsninger med basis i bærekraftig utvikling
 • holde seg oppdatert om sentral kunnskap innen fagområdet og kunne overføre kunnskap og ferdigheter til nye problemstillinger
 • bruke digitale verktøy og teknikker og tilegnede ferdigheter i sitt daglige arbeid
 • samle og systematisere informasjon, analysere, tolke og bruke framkomne data
 • forstå og praktisere profesjonell og etisk ansvarlighet

Studenter ved studieretning konstruksjon skal kunne:

 • delta i planlegging, prosjektering og dimensjonering av byggkonstruksjoner av forskjellige kompleksitet
 • lede og kvalitetsikre oppføring av bygg og andre konstruksjoner

Studenter ved studieretning planlegging/ veg/ VA:

 • delta i samordna areal- og ressursplanlegging
 • delta i planlegging og prosjektering av veger, vannforsynings- og avløpsanlegg av forsjellig størrelse og kompleksitet
 • lede og kvalitetsikre bygging, drift og vedlikehold av veger, vann- og avløpsanlegg

Opptakskrav og rangering

 • Elever med generell studiekompetanse og fordypning i matematikk (3MX/3MN) og fysikk (2FY)
 • Elever fra 2-årig teknisk fagskole eller forkurs for ingeniør og maritim utdanning
 • Søkere som er 25 år eller eldre kan bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse etter kriterier fastsatt av høgskolen.

Studiets innhold og oppbygging

Studiets første år er felles for begge studieretninger og omfatter tradisjonelle basisfag innen planlegging, konstruksjon, etablering og bruk av kart, opplæring i bruk av digitale verktøy og studieteknikk. Ved siden av dette gis det undervisning i generell realfagskompetanse felles for hele instituttet. Basisfagene i studiets første år er organisert gjennom studentaktive undervisningsmetoder. Mindre prosjekt- og arbeidsoppgaver og ekskursjoner knyttes tett opp til forelesninger og litteraturstudier. Opplæring i forskjellige arbeidsmetoder og grunnopplæring i digitale verktøy kobles direkte til praksis. Hensikten er at studentene etter det første året skal ha basiskunnskap og forståelse for helheten i byggingeniørens arbeid og det forutsettes at denne forståelsen skal gi grunnlag for å velge studieretning.

Fra andre år vil studentene ved siden av felles realfag, kunne velge retningsfag og fordypning innen planlegging/veg/VA eller konstruksjon. I tredje og fjerde semester får studentene et bredt faglig grunnlag innen valgt fagretning i tillegg til praksis i bruk av konstruksjonsverktøy. Undervisningsmetodene vil ved siden av forelesninger og ekskursjoner omfatte større prosjektoppgaver knyttet til laboratoriøvinger og litteraturstudier.

I femte semester skal studenten velge minst 20 studiepoeng videre fordypning innen retningsfag. Dette kombineres med valgfag fra den andre studieretning eller fra andre fagområder ved skolen. Det er tilrettelagt for utveksling for de studenter som måtte ønske det i dette semesteret. Det vil på dette nivået stilles større krav til grad av selvstendig arbeid i tilknytning til valgte tema.

Bacheloroppgaven gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med næringslivet, men kan også utformes i tilknytning til forskningsprosjekt skolens forskningsmiljø er involvert i. Oppgaveperioden deles i en forprosjektfase med egen innlevering og en prosjektfase som avsluttes med en offentlig framføring og rapport. Bacheloroppgaven kan også gjennomføres i bedrift. Bacheloroppgaven kan enten velges fra skolens tilbud eller sjølprogrammeres. Oppgaven gjøres i grupper fortrinnsvis med 3 studenter og følges opp av oppnevt veileder.

Tekniske forutsetninger

Studenter ved bygningsingeniørstudiet må disponere egen bærbar datamaskin. Studentlisenser for aktuell programvare vil bli organisert gjennom skolen.

Internasjonalisering

Begge studieretninger har tilrettelagt femte semester for studenter som ønsker å studere et semester i utlandet.

Etter rammeplan

Nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning

Revidert av

Rolf-Magnus Sundgot

1.år

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
IB101809 Introduksjon til bygg 10,00 O 10
IF100309 Grafisk presentasjon og informasjonsteknologi 5,00 O 5
IR101805 Matematikk 1 5,00 O 5
IB101102 Kart og landmåling 15,00 O 5 10
IF100206 Statikk og fasthetslære I 10,00 O 5 5
IR102205 Fysikk 1 5,00 O 5
IR101905 Matematikk 2 10,00 O 10
Sum 30 30

2.år Studieretning konstruksjon

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
IR201505 Kjemi og miljø - ingeniør 10,00 O 10
IB202710 Husbygging 10,00 O 10
IB202205 Statikk I 5,00 O 5
IR201305 Matematikk 3 5,00 O 5
IB202810 Material- og konstruksjonslære 10,00 O 10
IB202910 Prosjektering konstruksjon 10,00 O 10
IB201105 Geoteknikk 5,00 O 5
IR201205 Statistikk for ingeniører 5,00 O 5
Sum 30 30

2.år Studieretning planlegging/veg/VA

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
IR201505 Kjemi og miljø - ingeniør 10,00 O 10
IB203110 VA-teknikk og væskemekanikk 10,00 O 10
IB201305 Vegbygging 5,00 O 5
IR201305 Matematikk 3 5,00 O 5
IB203010 Arealplanlegging og digital modellering 10,00 O 10
IB203210 Prosjektering Veg og VA 10,00 O 10
IB201105 Geoteknikk 5,00 O 5
IR201205 Statistikk for ingeniører 5,00 O 5
Sum 30 30

3.år Studieretning konstruksjon

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
IB302311 Gjenbruk og rehabilitering av byggverk 10,00 V 10
IB303011 Avanserte konstruksjoner 10,00 V 10
IB302911 Byggeadministrasjon 10,00 V 10
IB302711 Kvalitetssikring og prosjektkalkulasjon 10,00 O 10
IB302811 Bacheloroppgave 20,00 O 20
IR301207 Matematikk D/4 10,00 V 10
Sum 30 30

3.år Studieretning planlegging/veg/VA

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
IB302511 Rehabilitering og FDV av VA-anlegg 10,00 V 10
IB302611 KDV Veg og infrastruktur 10,00 V 10
IB302911 Byggeadministrasjon 10,00 V 10
IB302711 Kvalitetssikring og prosjektkalkulasjon 10,00 O 10
IB302811 Bacheloroppgave 20,00 O 20
IR301207 Matematikk D/4 10,00 V 10
Sum 30 30

Studieretningsfag femte semester.

Begge studieretninger skal ha 20 studiepoeng fordypningsfag i femte semester. Disse kan enten velges fra skolens tilbud eller tas ved annen institusjon. Fag fra annen institusjon skal godkjennes av fagmiljøet.

Matematikk D/4

Matematikk d/4 kan tas som ekstra fag sjette semester.