Bachelor i handels- og serviceledelse - kull 2011

Studieprogramkode
225410
Studiets navn
Bachelor i handels- og serviceledelse - kull 2011
Heltid/deltid
Heltid/Full time
Studiets lengde
3 år
Omfang (studiepoeng)
180 studiepoeng
Studiets nivå
Grunnutdanning/first degree
Formell grad
Bachelorgrad i handels- og serviceledelse

Innledning

Med bakgrunn i et behov for høyere utdanning innen handel og serviceledelse ble det etablert et bachelorgradsstudium i handel og serviceledelse. Studentene gis en fordypning i handel og markedsmessige emner. Utdanningen kvalifiserer til videre studier og ulike jobber innen handel og service.

Læringsutbytte

Etter endt studium forventes kandidaten å:

  • Kunne forstå, anvende og utvikle sitt faglige og metodiske grunnlag i relevante arbeidssituasjoner
  • Ha tilegnet seg kunnskap og metoder som gjør han/hun i stand til å vurdere og analysere faglige problemstillinger
  • Ha utviklet evne til etiske refleksjoner og kritiske holdninger i forhold til eget arbeid og yrkesgruppens oppgaver og ansvarsområder
  • Kunne møte kollegaer, kunder og andre samarbeidende parter med respekt og ivaretakelse
  • Ha utviklet evne til samarbeid med kollegaer, kunder og andre sentrale aktører
  • Ha tilegnet seg kompetanse og metoder for innovasjon og nytenking
  • Forstå viktigheten av kvalitetsikring av eget og andres arbeid
  • Inneha nødvendig kompetanse og motivasjon for videre læring og kunnskapstilegning

Opptakskrav og rangering

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiets innhold og oppbygging

Studiet er tilrettelagt som et treårig fulltids bachelorgradsstudium tilsvarende 180 studiepoeng.

Første studieår skal gi studentene en innføring i grunnleggende bedriftsøkonomi, ledelsesfag, samt innføring i, og forståelse av, handels- og servicenæringenes framvekst, betydning, struktur og organisering. Studenten trenes også i forståelsen av hvordan ulike aktører opererer og samhandler i markedssføringskanalene for å få varer og tjenester fram til sluttbruker.

Studenter med mindre enn 45 studiepoeng fra første studieår vil etter søknad kunne følge individuelt tilpasset studieplan.

I andre studieår videreføres fagene fra første år. I tillegg kommer språkfag, foretaksstrategi og metodefag. Utover dette vil drift og ledelse av detaljhandelsvirksomhet også være sentrale tema. Studentene vil kunne bli tilbudt praksis/prosjektoppgave dette studieåret.

Studiets tredje år gir fordypning i markesdsanalyse, forbrukeradferd og andre sentrale markedsføringsfag. Salg og salgsledelse samt logistikk og SCM (supply chain management) er andre emner som det vil bli undervist i.

Studiets hensikt og overordnede mål

Det overordnede målet med studiet er å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste endrings- og kundeorienterte ledere som viser evne og vilje til en bevisst, reflektert og etisk holdning til handels- og servicenæringen, medarbeidere, kunder og andre samarbeidende aktører. Utdanningen vil gi studentene kompetanse - teoretisk og praktisk - til å bli fremtidige ledere i en bransje med store etiske, faglige og menneskelige utfordringer.

Arbeids- og undervisningsform

Det vil bli lagt til rette for arbeids- og undervisningsformer som stimulerer til selvstendighet, kritisk tenking og vitenskaplig tilnærming til fag og yrke. I tillegg til forelesinger blir undervisningen basert på gruppearbeid, selvstudium, foredrag og plenumsundervisning.

I flere av fagene inngår obligatoriske øvinger og case som skal løses, eventuelt presenteres.

Høgskolens nettbaserte læringsplattform vil benyttes i kommunikasjon mellom administrasjon, faglærere, studenter og opplæringsbedrifter. HiÅ kan tilby godt utbygde IKT- og bibliotektilbud. Det forventes jevn arbeidsinnsats fra studentenes side. Studentene må følge nøye med på frister/datoer som gjelder for obligatoriske innleveringer, presentasjoner og lignende i løpet semesteret.

Internasjonalisering

Studenten vil kunne velge studieopphold i utlandet i 5. semester etter nærmere regler. Det forventes normal studieprogresjon før eventuell utreise.

Godkjent

17.02.2011

Godkjent av

Bjørn Nervik

Revidert av

Bjørn Nervik

1. år

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
AM101108 Markedsføring 7,50 O 7,5
AH101108 Handelsnæringens struktur 7,50 O 7,5
AE101108 Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,50 O 7,5
AL101108 Organisasjon og ledelse 7,50 O 7,5
AL101808 Arbeidspsykologi og personalledelse 7,50 O 7,5
AR100708 Statistikk for samfunnsfag 7,50 O 7,5
AE101308 Finansregnskap med analyse 7,50 O 7,5
AH101308 Handel & IKT 7,50 O 7,5
Sum 30 30

2. år

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
AH200208 Detaljhandel 7,50 O 7,5
AE201906 Budsjettering og lønnsomhetsanalyser 7,50 O 7,5
AM201306 Samfunnsvitenskapelig metode 7,50 O 7,5
AM202008 Internasjonal markedsføring 7,50 O 7,5
AS201408 International Business Communication 7,50 O 7,5
AL201308 Foretaksstrategi 7,50 O 7,5
AH201208 Detaljhandelsledelse 7,50 O 7,5
AE101408 Makroøkonomisk teori og metode 7,50 O 7,5
Sum 30 30

3. år

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
AL301408 Kulturforståelse 7,50 O 7,5
AM301808 Eksport i globale nettverk 7,50 O 7,5
AM302008 Markedsbasert produktstyring 7,50 O 7,5
AM303006 Forbrukeratferd 7,50 O 7,5
AM301708 Omdømmeledelse 7,50 O 7,5
AM302108 Markedsanalyse 7,50 O 7,5
AH301408 Salg og Salgsledelse 7,50 O 7,5
AM301908 Logistikk og SCM (Supply Chain Management) 7,50 O 7,5
Sum 30 30