Bachelor i eksportmarkedsføring - kull 2011

Studieprogramkode
225473
Studiets navn
Bachelor i eksportmarkedsføring - kull 2011
Heltid/deltid
Heltid/Full time
Studiets lengde
Tre år
Omfang (studiepoeng)
180
Studiets nivå
Grunnutdanning/first degree
Formell grad
Bachelor i eksportmarkedsføring

Innledning

Studiet i Eksportmarkedsføring ble etablert etter initiativ fra næringslivet. Studentene gis fordypning i markedsføring og eksport og avsluttes med en BA-oppgave. Utdanningen kavlifiserer for et vidt spekter av stillinger relatert til markedsføring og eksport. 3. året undervises på engelsk.

Læringsutbytte

Etter endt utdanning skal studentene ha kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innen fagområdene i studiet. Studentene skal ha god innsikt i og forståelse for økonomiske og markedsmessige sammenhenger, næringslivets utfordringer, miljø og etiske problemstillinger. Videre skal skal studentene kunne analysere fagstoff, trekke egne slutninger og arbeide selvstendig med problemløsning på grunnlag av faglig kunnskap.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Høgskolen har laget retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse.

Studiets innhold og oppbygging

Studiet går over tre år, hvert av årene er delt i to semester.

1. studieår gis studentene en grunnleggende innføring i markedsmessige, økonomiske og adferdsmessige emner. Matematikk er valgfag 1. semester. Valget foretas umiddelbart etter semesterstart. Studenter som ikke har bestått minst 45 studiepoeng fra 1. studieår følger individuell studieplan med tilpasset studieprogresjon.
Studentene må innen 15. april i første studieår bestemme hvilke valgfag de ønsker å ta 2. studieåret.

2. studieår videreføres noen av fagene fra første år, og i tillegg kommer 2 språkfag; engelsk er obligatorisk, og studentene velger dessuten ett 2. fremmedspråk (fransk eller spansk).
Studentene skal også velge mellom to økonomifag i høstsemesteret. Investering og finansiering forutsetter matematikk.
Studenter som slutter etter 2 år, oppnår tittelen høgskolekandidat (120 sp).

3. året gir hovedfordypningen i internasjonal markedsføring, markedsanalyse samt en bacheloroppgave. Fagene undervises på engelsk.

Arbeids- og undervisningsform

Undervisningsformen er hovedsakelig forelesninger, case- og gruppearbeid og individuelle øvinger med og uten veiledning. Det legges opp til bedriftsbesøk og gjesteforelesninger fra lokalt næringsliv. 5. og 6. semester undervises på engelsk.

I mange av fagene inngår obligatoriske øvinger og case-oppgaver som skal løses, eventuelt presenteres. Noen fag har krav om obligatorisk oppmøte i undervisninga. Det legges stor vekt på egenaktivitet utenom den styrte undervisninga.

I de fleste emnene vil IKT-verktøy bli benyttet i oppgave- og studiearbeid.

Det forventes jevn arbeidsinnsats i hvert semester. Studentene må følge nøye med på de frister/datoer som gjelder for obligatoriske innleveringer, presentasjoner o.l. i løpet av semesteret.

Internasjonalisering

Det er lagt til rette for internasjonal studentutveksling i 5. semester (høstsemester). Institutt for internasjonal markedsføring har en rekke utvekslingsavtaler med universitet og høgskoler i Europa, Asia, Australia og USA. Det forventes normal studieprogresjon før eventuell utreise.

Revidert av

Steinar Nistad

1. år

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
AE101108 Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,50 O 7,5
AL101108 Organisasjon og ledelse 7,50 O 7,5
AM101108 Markedsføring 7,50 O 7,5
AR100608 Matematikk for økonomifag 7,50 V 7,5
AH101108 Handelsnæringens struktur 7,50 V 7,5
AE101308 Finansregnskap med analyse 7,50 O 7,5
AE101408 Makroøkonomisk teori og metode 7,50 O 7,5
AL101808 Arbeidspsykologi og personalledelse 7,50 O 7,5
AR100708 Statistikk for samfunnsfag 7,50 O 7,5
Sum 30 30

2. år

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
AM201306 Samfunnsvitenskapelig metode 7,50 O 7,5
AM202008 Internasjonal markedsføring 7,50 O 7,5
AE201106 Investering og finansiering 7,50 V 7,5
AE201906 Budsjettering og lønnsomhetsanalyser 7,50 V 7,5
AS202106 Spansk I 7,50 V 7,5
AS202510 Fransk for begynnere I 7,50 V 7,5
AS201408 International Business Communication 7,50 O 7,5
AL201308 Foretaksstrategi 7,50 O 7,5
AS202208 Spansk II 15,00 V 15
AS202608 Fransk for begynnere II 15,00 V 15
Sum 30 30

3. år

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
AL301408 Kulturforståelse 7,50 O 7,5
AM301808 Eksport i globale nettverk 7,50 O 7,5
AM302008 Markedsbasert produktstyring 7,50 O 7,5
AM303006 Forbrukeratferd 7,50 O 7,5
AM301708 Omdømmeledelse 7,50 O 7,5
AM302108 Markedsanalyse 7,50 O 7,5
AM301311 Bacheloroppgave (15 studiepoeng) 15,00 O 15
Sum 30 30

Valgemne 2. år:

Ett av språkfagene Fransk eller Spansk velges. Ett av økonomifagene Investering og finansiering (forutsetter matematikk fra 1. år) eller Budsjettering og lønnsomhetsanalyser velges.