Årsstudium i økonomi og ledelse

Studieprogramkode
225162
Studiets navn
Årsstudium i økonomi og ledelse
Heltid/deltid
Heltid/Full time
Studiets lengde
Ett år
Omfang (studiepoeng)
60
Studiets nivå
Grunnutdanning/first degree

Innledning

Med bakgrunn i et behov for en grunnleggende utdanning innen økonomi og ledelse ble det etablert et Årsstudium i økonomi og ledelse. Studentene gis en innføring i økonomiske, markedsmessige og adferdsmessige emner.

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført studium:

  • Ha kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innen fagområdet
  • Kunne anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger
  • Kunne formidle informasjon, teorier, ideer, problemstillinger og løsninger om eget fagområde både skriftlig og muntlig

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Høgskolen har laget retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse.

Studiets innhold og oppbygging

Studiet går over ett år som er delt i to semestre.

Studiet er likt første året på bachelorgradsstudiene Eksportmarkedsføring og Økonomi og administrasjon. Som det fremgår av fagoppsettet, gis studentene en innføring i økonomiske, markedsmessige og adferdsmessige emner.

Etter fullført studium kan det søkes om opptak på 2. året av bachelorgradsstudiene i Eksportmarkedsføring eller Økonomi og administrasjon (dersom matematikk og statistikk velges). Med spesielle tilpasninger kan også studiene Handels- og serviceledelse og Innovasjonsledelse og entreprenørskap være aktuelle.

Studiets hensikt og overordnede mål

Studiet tar sikte på å gi studentene en grunnleggende innføring i økonomifag, adferdsfag og markedsføringsfag.

Studiet har tre mål:

  1. Gi kompetanse for arbeid i privat og offentlig virksomhet.
  2. Gi en kompetansemessig påbygging innenfor det økonomisk-administrative fagfelt for yrkesutøvere fra ulike bransjer og studenter med profesjonsutdanning, som ønsker å komplettere profesjonsstudiene med økonomi og administrasjon i fagkretsen.
  3. Gi grunnlag for videre studier innen det økonomisk-administrative fagområdet. Eksempelvis vil en kunne konkurrere om å komme inn på andre året ved HiÅs studium i økonomi og administrasjon eller eksportmarkedsføringsstudiet, eller videre studier ved høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Studiet egner seg godt i kombinasjon med andre studier, men her bør mulige faglige overlappinger avklares før en starter på studiet.

Arbeids- og undervisningsform

Undervisningsformen er hovedsaklig forelesninger, gruppearbeid og øvinger med og uten veiledning. I mange av fagene inngår obligatoriske øvinger og case som skal løses, eventuelt også presenteres. IKT-verktøy blir benyttet i oppgave- og studiearbeid.

Studentenes egeninnsats tillegges stor vekt. I hvert semester forventes det jevn arbeidsinnsats. Studentene må følge nøye med på de frister/datoer som gjelder for obligatoriske innleveringer, presentasjoner o.l. i løpet av semesteret.

Revidert av

Bjørn Magne Hatlø

Økonomi og ledelse

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
AM101108 Markedsføring 7,50 O 7,50
AE101108 Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,50 O 7,50
AL101108 Organisasjon og ledelse 7,50 O 7,50
AH101108 Handelsnæringens struktur 7,50 V 7,50
AR100608 Matematikk for økonomifag 7,50 V 7,50
AE101408 Makroøkonomisk teori og metode 7,50 O 7,50
AE101308 Finansregnskap med analyse 7,50 O 7,50
AL101808 Arbeidspsykologi og personalledelse 7,50 O 7,50
AE201306 Driftsregnskap og budsjettering 7,50 V 7,50
AR100708 Statistikk for samfunnsfag 7,50 V 7,50
Sum 30 30