Årsstudium i shippingledelse

Studieprogramkode
225160
Studiets navn
Årsstudium i shippingledelse
Heltid/deltid
Heltid/Full time
Studiets lengde
1 år
Omfang (studiepoeng)
60
Studiets nivå
Grunnutdanning/first degree

Innledning

Norge har vært en hovedaktør innen skipsfart i 150 år. Fordi vi har vært ledende på havet, har vi utviklet en betydelig kompetanse på hele det maritime området. I tilknytning til tradisjonell skipsfart er det vokst fram aktiviteter der vi er blant de ledende på det internasjonale marked. Nærmere 90000 mennesker jobber i dag i de maritime næringer.

Skipsfarten er en av de få virkelige internasjonale næringer. Med rederiene som krevende kunder og internasjonale døråpnere, har den landbaserte maritime industrien fått mulighet til å utvikle seg. Gjennom er nært samspill mellom rederiere, forskningsinstitusjoner, utstyrsprodusenter, verft, virksomheter innen skipsmegling, forsikring, klassifikasjon og offshore/olje relaterte aktiviteter, har vi klart å bygge opp slagkraftige og konkurransedyktige miljøer på flere områder.

Møre og Romsdal er i dag en av verdens fremste maritime klynger med rederi, verft og utstyrprodusenter. Høgskolen i Ålesund har et tett samarbeidet med den maritime næring og er en sentral aktør i det maritime klynga og er også en del av Centre of Expertise - Maritime.

Læringsutbytte

Etter endt studie vil studenten ha inngående kunnskap om de lover og regler som gjelder for internasjonal skipsfart, samt grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor organisasjonsledelse, arbeidsledelse, markedsføring, logistikk og operasjon av skip.

Opptakskrav og rangering

  • Generell studiekompetanse eller
  • 2-årig Teknisk fagskole eller
  • Forkurs for ingeniør og maritim utdanning eller
  • Realkompetanse

Realkompetanse er et tilbud til deg som fyller 25 år i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse. I tillegg til kravet om å være 25 år, er det utarbeidet egne opptakskriterier for de enkelte studiene. Tidligere utdanning og praksis kan i enkelte tilfeller gi grunnlag for avkorting av studiet.

Studiets innhold og oppbygging

Studiet vil ha stor fokus på shipping, sjørett, sjøforsikring, ledelse og logistikk, logistikkfaget vil bli gitt i samarbeide med Høgskolen i Molde.

Undervisningsformen er hovedsaklig forelesninger, gruppearbeid og øvinger med og uten veiledning.

I mange av fagene inngår obligatoriske øvinger og case som skal løses, eventuelt også presenteres.

I flere av emnene vil IKT-verktøy bli benyttet i oppgave- og studiearbeid.

I hvert semester forventes det jevn arbeidsinnsats. Studentene må flge nøye med på de frister/datoer som gjelder for obligatoriske innleveringer og interne prøver i løpet av semesteret.

Revidert av

Øyvind Andersen

Shippingledelse

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V)
AL101108 Organisasjon og ledelse 7,50 O 7,5
AM101108 Markedsføring 7,50 O 7,5
TN101911 Sjørett 7,50 O 7,5
TS101111 Nautisk Operasjon 7,50 O 7,5
AE101408 Makroøkonomisk teori og metode 7,50 O 7,5
TS101011 Sjørett II - Sjøforsikring 7,50 O 7,5
AM301908 Logistikk og SCM (Supply Chain Management) 7,50 O 7,5
AL101808 Arbeidspsykologi og personalledelse 7,50 O 7,5
Sum 30 30