Bachelor i havbruk - kull 2009

Studiets navn
Bachelor i havbruk - kull 2009
Heltid/deltid
Heltid/Full time
Studiets lengde
3 år
Omfang (studiepoeng)
180 studiepoeng
Studiets nivå
Grunnutdanning/first degree
Formell grad
Bachelor i havbruk

Innledning

Norsk havbruksnæring er en voksende bransje med behov for kompetanse for å møte krav og utfordringer. Høgskolens region er et senter for bedrifter innen oppdrett, fiskeri og foredling av marine produkter. Høgskolen har et meget godt samarbeid med flere av de lokale bedriftene. Institutt for biologiske fag fokuserer på økologisk oppdrett og har egen forskningskonsesjon for satsning og utvikling av økologisk lakseoppdrett.

Læringsutbytte

Studenten skal etter endt utdanning ha:

  • grunnleggende kunnskaper i kjemi, marinbiologi, økologi, biokjemi, mikrobiologi og hygiene
  • tilegnet seg kunnskaper innenfor økonomi og ledelse for å kunne ivareta driftslederfunksjon i bedriften
  • oppnådd god forståelse for økologisk produksjon, miljøparametere, bærekraft og dyrevelferd
  • gode kunnskaper om daglig driftsrutiner i et kommersielt havbruksanlegg og kunne forholde seg til krav fra offentlig forvaltning

Opptakskrav og rangering

Kravkode REALFA.

Krav etter Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse og R1 eller S1 +S2 og enten matematikk (R1+R2) / fysikk (1+2) / kjemi (1+2) / biologi (1+2) / informasjonsteknologi (1+2) / geofag (1+2) / teknologi og forskningslære (1+2).

Krav etter Reform 94: Generell studiekompetanse og 2MX/2MY/3MZ og enten 3MX/3MY/3FY/3KJ/ 3BI (2KJ +3BT) / (2BI+3BT)eller 3NA.

Opptak kan også gjøres etter vurdering av realkompetanse.

Studiets innhold og oppbygging

De tre første semesterene er i stor grad grunnleggende fag og som er felles for flere av utdanningene ved Institutt for biologiske fag. Fra fjerde semester inngår fordypningsfag som havbruk og oppdrettsteknologi samt ledelse- og økonomifag. Gjennom hele studiet vil det være fokus på økologisk produksjon, miljø, bærekraft og dyrevelferd. Praksisperiode i relevant bedrift inngår i studiet.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave (20 studiepoeng) som kan utføres i samarbeid med næringslivet eller andre forsknings- og undervisningsinstitusjoner.

For studiets oppbygging og sammensetning vises det til tabellen under. For nærmere opplysning om de enkelte emner/fag vises til fagbeskrivelsene.

Studiets hensikt og overordnede mål

Studiet tar sikte på å utdanne personell på mellomledernivå primært til havbruks- og fiskerinæringen. Studentene får de nødvendige grunnleggende kunnskaper i kjemi, marin biologi og økologi, biokjemi, mikrobiologi, oppdrettsteknologi og havbruk, samt utvalgte emner innenfor økonomifag.

Høgskolen har egen FoU konsesjon for utvikling av økologisk lakseoppdrett. Denne konsesjonen drives i samarbeid med en kommersiell oppdretter og danner grunnlag for næringsrelevant praksis og prosjekter for studentene. I studiet fokuseres det på livet i merdene, område rundt denne, samt videreforedling, teknologi og lønnsomhet. Studentene skal kjenne til daglige driftsrutiner i et oppdrettsanlegg og kunne forholde seg til krav fra offentlig forvaltning.

Studentene kvalifiserer seg til å arbeide som bedriftsledere, konsulenter i privat og offentlig sektor, produksjonsledere, i salgsarbeid og kvalitetskontroll. De vil også kunne arbeide som laboratorieingeniører eller forskningsassistenter.

Studiet danner et godt grunnlag for videre studier på mastergradsnivå i relevante studieretninger innen akvakultur, marin biologi, fiskehelse og ernæring.

Arbeids- og undervisningsform

Undervisningen består av plenumsforelesninger, gruppeøvinger, laboratoriearbeid, ekskursjoner, praksis på oppdrettsanlegg, prosjekter og litteraturstudier samt en avsluttende fordypningsoppgave.I studiet inngår ekskursjoner og feltkurs der deler av utgiftene må dekkes av studenten selv. Fremføringer av prosjekt og gruppeoppgaver inngår i studiet.

For alle fag som har inkludert laboratorieøvinger, er det krav om obligatorisk frammøte og godkjent laboratoriejournal før studentene får gå opp til eksamen.
Deler av gruppeøvingene, laboratoriearbeidet og praksis vil i noen tilfelle danne grunnlag for den endelige karakterfastsettingen.

Tekniske forutsetninger

Ingen

Internasjonalisering

Høgskolen har avtale med flere universiteter og høgskoler om overganger til relevante masterprogram.

Det er også mulig å gjennomføre ett eller flere semester i tilknytning til andre universiteter i inn- og utland, som for eksempel ved Universidad de Cadiz i Spania.

Revidert av

Birgitte Paulsen Torset

Bachelorstudiet i Havbruk

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
MK102108 Generell kjemi 10,00 O 10
BR100209 Matematikk og statistikk for kjemi og biologi 10,00 O 10
MB101107 Marin biologi og økologi 10,00 O 10
MK101309 Organisk kjemi og Biokjemi 15,00 O 15
MB101207 Marin produksjon 10,00 O 10
BI101505 Anatomi og fysiologi 5,00 O 5
MB201810 Mikrobiologi og hygiene 10,00 O 10
BI201305 Cellebiologi med molekylærbiologi og genetikk 10,00 O 10
MK201205 Ernæring 10,00 O 10
MB201409 Fiskehelse og immunologi 10,00 O 10
MB102210 Zoologi 10,00 O 10
MB201509 Oppdrettsteknologi 10,00 O 10
MB301405 Havbruk 10,00 O 10
MB301805 Ekstern praksis 5,00 O 5
AE101108 Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,50 O 7,5
MN301405 Kvalitetssikring 10,00 O 10
MB301610 Bacheloroppgave 25,00 O 20
Sum 30 30 30 30 30 30

Spesielle forhold ved valgfag

Det vil være mulig å velge fag fra andre studieretninger og institutter som ekstrafag. Dette må i tilfelle individuelt tilpasses. Vi gjør oppmerksom på at det da vil kunne forekomme parallellagte forelesninger i timeplanen, og at det kan bli vanskelig å følge alle forelesninger i faget.